Năm 2017

Di dời Trụ sở, Nhà máy vào Khu CN Amata. Lao động tăng lên 4000 người. Cổ đông chính là: TCty May Việt Tiến và Quỹ ĐTPT Đồng Nai

This entry was posted in . Bookmark the permalink.