Năm 2008 -> 2016

Dovitec tăng vốn Điều lệ từ 17 tỷ lên 25,5 tỷ (2008), 38,25 tỷ (2012) và 57,374 tỷ (2016)

This entry was posted in . Bookmark the permalink.