Năm 2019

Th7/2019 đăng ký thay đổi Tổng Giám đốc – Đại diện theo pháp luật. Kết quả SXKD tăng trưởng Doanh thu 7%, Lợi nhuận 11%, Vốn CSH 12%

This entry was posted in . Bookmark the permalink.