Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

 1. Nghị quyết Hội đồng quản trị   [Xem văn bản]
 2. Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại  [Xem văn bản]
 3. Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên – năm 2024  [Xem văn bản]
 4. Giấy đăng ký dự họp hoặc uỷ quyền (Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên – năm 2024)  [Xem văn bản]
 5. Dự thảo tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2024  [Xem văn bản]
 6. Dự thảo báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024   [Xem văn bản]
 7. Dự thảo báo cáo hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2023 và định hướng phát triển 2024   [Xem văn bản]
 8. Dự thảo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên – năm 2024  [Xem văn bản]
  • Quy chế Đại hội cổ đông:  [Xem văn bản]
  • Chương trình Đại hội cổ đông:  Updating….
  • Báo cáo của Ban Kiểm Soát: [Xem văn bản]
  • Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát: [Xem văn bản]
  • Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát: [Xem văn bản]
  • Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: [Xem văn bản]
 9. Biên bản họp Đại hội cổ đông (Chính thức): [Xem văn bản]
 10. Nghị quyết Đại hội cổ đông (Chính thức): Xem văn bản]