Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021

Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ Phần Đồng Tiến sẽ được tiến hành vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 17/04/2021, Kính mong quý cổ đông đến tham dự đông đủ.

Nội dung chi tiết thông báo họp : Nội dung thư mời

Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội Đồng cổ Đông năm 2021: Mẫu giấy ủy quyền

Mẫu giấy đăng ký tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2021 : Mẫu giấy xác nhận