Tin tức và quan hệ Cổ đông

Để Đại hội Đồng Cổ Đông năm 2021 được diễn ra thuận lợi và nhận được nhiều sự đóng góp ý kiến từ phía quý cổ đông, Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Đồng Tiến đã ban hành bộ tài liệu họp để quý cổ đông tham khảo như sau:

1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 : Xem chi tiết.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 : Xem chi tiết.

3. Chương trình đại hội cổ đông năm 2021 : Xem chi tiết.

4. Dự thảo quy chế Đại hội cổ đông năm 2021 : Xem chi tiết.

5. Dự thảo điều lệ công ty:  Xem chi tiết.

6. Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ công ty: Xem chi tiết.

7. Dự thảo quy chế hoạt động Hội đồng quản trị: Xem chi tiết.

8. Dự thảo quy chế hoạt động Ban kiểm soát: Xem chi tiết.