ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

1. Thông báo chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội cổ đông: Tải về

2. Nghị quyết triệu tập họp Đại hội cổ đông: Tải về

3. Thư mời họp Đại hội cổ đông: Tải về

4. Giấy đăng ký dự họp và ủy quyền dự họp Đại hội cổ đông: Tải về

5. Dự thảo tài liệu Đại hội cổ đông:

  • Quy chế Đại hội cổ đông: Tải về
  • Chương trình Đại hội cổ đông: Tải về
  • Báo cáo của Tổng Giám Đốc: Tải về
  • Báo cáo của Ban Kiểm Soát: Tải về
  • Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị: Tải về
  • Các tờ trình đại hội: Tải về
  • Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Tải về

6. Biên bản họp Đại hội cổ đông (Chính thức): Tải về

7. Nghị quyết Đại hội cổ đông (Chính thức): Tải về