DỰ THẢO TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN – NĂM 2022

  1. Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2022
  2. Báo cáo thẩm tra của ban kiểm soát về tình hình hoạt động SXKD và báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Đồng Tiến năm 2021.
  3. Tờ trình V/V: Trích lập Quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021
  4. Tờ trình V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2022
  5. Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đồng Tiến.
  6. Báo cáo của hội đồng quản trị kết quả nhiệm kỳ III (2017-2021) & định hướng phát triển công ty nhiệm kỳ IV (2022-2026). Trình đại hội Cổ Đông thường niên năm 2022
  7. Quy chế đề cử, ứng cử thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đồng Tiến nhiêm kỳ IV (2022-2026).
  8. Quy chế làm việc của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đồng Tiến
  9. Quy chế bầu cử thành viên hội đồng quản trị/thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2026) Công ty Cổ phần Đồng Tiến